Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Webinars gegevensdeling DJI en gemeenten

10-07-2024 10:57
Sinds de Wet straffen en beschermen deelt de Dienst Justitiële Inrichtingen informatie over re-integratie en risico’s van gedetineerden met gemeenten en reclassering. Sinds het najaar van 2023 is de digitale voorziening hier ook op aangepast. Om vragen hierover te beantwoorden zijn er 2 webinars gehouden.

Privacy Pitstop biedt waardevolle inzichten

01-07-2024 12:00
Zorgvuldig omgaan met privacy zorgt ervoor dat onnodige en onbedoelde risico’s voor jeugdigen worden voorkomen. Dat stelde Léon Sonnenschein, expert in privacy en gegevensdeling, tijdens het webinar Privacy Pitstop op 25 juni.

Wetsvoorstel WGS aangenomen

18-06-2024 22:00
De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen. Deze wet biedt een juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens door samenwerkingsverbanden.

Leergang ‘Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!’: deelnemers gezocht!

18-06-2024 12:00
Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelmatig geven professionals aan dat het uitvoeren van hun taak bemoeilijkt wordt door regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling. Dit hoeft echter niet zo te zijn. 

Webinar privacy pitstop

04-06-2024 10:42
Gemeenten werken hard om te voorkomen dat problematische jeugdgroepen en risicojongeren (door)groeien in de criminaliteit. Daarvoor is samenwerking met verschillende partners nodig en daar hoort ook een juiste gegevensdeling bij. Hoe kun je deze gegevensdeling inrichten, verbeteren of doorontwikkelen?

Advies: onderzoek benodigde gegevensuitwisseling shv

10-04-2024 12:00
De VNG, IB en BKWI onderzochten afgelopen periode welke gegevensuitwisseling er nodig is wanneer inwoners zich aanmelden voor schuldhulpverlening. Het is duidelijk dat er meer nodig is om invulling te geven aan de noodzakelijke gegevensuitwisseling en behoeften uit de schuldhulpverleningspraktijk.

ZVH Midden-Brabant introduceert vuistregels voor gegevensverwerking

05-04-2024 14:19
Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant heeft vuistregels opgesteld voor de verwerking van gegevens. Deze regels zijn bedoeld om de privacy van cliënten en betrokkenen te waarborgen en om te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel ‘Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten’ aan

03-04-2024 12:00
De Tweede Kamer heeft gisteren met grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten’. Het doel van het wetsvoorstel is het verstevigen van de wettelijke basis voor de inspanningen van het lokaal bestuur in de strijd tegen radicalisering en terroristische activiteiten.

Nieuwsbrief vAms

21-03-2024 12:00
De VNG heeft een nieuwsbrief uitgebracht over het Versterken aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (vAms). Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws, bijeenkomsten en publicaties.

Opname webinar ‘Gegevensdeling in het sociaal domein’ beschikbaar

11-03-2024 12:00
De VNG verzorgde op 23 januari 2024 de webinar ‘Q&A Gegevensdeling in het sociaal domein’. De registratie van deze twee uur durende webinar is beschikbaar gesteld via YouTube.

Europese privacytoezichthouders gaan recht op inzage onderzoeken

29-02-2024 12:00
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat dit jaar samen met andere Europese privacytoezichthouders onderzoeken in hoeverre organisaties de regels voor het recht op inzage naleven. De komende tijd controleert de AP bedrijven en overheden in Nederland. Het onderzoek is een gezamenlijk project van de Europese privacytoezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB).

Leergang ‘Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!’: deelnemers gezocht!

20-02-2024 12:00
Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelmatig geven professionals aan dat het uitvoeren van hun taak bemoeilijkt wordt door regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling. Dit hoeft echter niet zo te zijn.

Gegevensdeling ter voorkoming van excessief geweld

02-02-2024 12:00
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een handreiking laten opstellen over de (on)mogelijkheden voor het delen van persoonsgegevens ter bestrijding en voorkoming van excessief geweld. De publicatie is bedoeld voor alle organisaties die te maken kunnen krijgen met excessief geweld zoals afpersingen, schiet- en steekpartijen.

Webinars Versterken aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (vAms)

19-01-2024 12:00
De VNG verzorgt in februari en maart een aantal webinars over het Versterken van de aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (vAms). Deze versterking kan op basis van vijf stappen worden geïmplementeerd. In ieder webinar wordt een van de stappen behandeld.

Uitspraak van de rechter over persoonsgerichte aanpak

18-01-2024 12:00
De rechtbank Midden-Nederland heeft uitspraak gedaan in een zaak waarbij personen die zijn opgenomen in een persoonsgerichte aanpak (pga), een schadevergoeding eisten. Zij stelden dat de burgemeester de AVG heeft geschonden door hen in de pga te plaatsen.

Presentatie en Q&A gegevens deling bij re-integratie ex-gedetineerden

11-01-2024 10:52
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) organiseerde vorige maand het congres ‘Re-integreren doe je samen!’. Een van de onderwerpen die aan de orde kwamen, was ‘Gegevens delen bij de re-integratie ex-gedetineerden’.

Noodzaak van grootschalige dataverzameling in jeugdzorg niet aangetoond

14-12-2023 12:00
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bezwaren tegen een wetsvoorstel dat leidt tot grootschalige dataverzameling in de jeugdzorg. Het voorstel zou onderzoek naar de beschikbaarheid van jeugdzorg binnen gemeenten mogelijk moeten maken. Maar onvoldoende duidelijk is waarom er bij zulk onderzoek veel privacygevoelige informatie van jongeren en hun ouders moet worden gedeeld.

Spiekbrief over het delen van gegevens

27-11-2023 12:00
De Kenniswerkplaats Zorg en Veiligheid Midden Nederland heeft een spiekbrief over het delen van gegevens opgesteld. Aan de hand van drie hoofdtips worden zorg en veiligheidsprofessionals snel naar het juiste antwoord geleid.

Publicatie 'Gegevensdeling in sociaal, zorg- en veiligheidsdomein'

22-11-2023 12:00
'Gegevensdeling in sociaal, zorg- en veiligheidsdomein' is een gids voor het uitwisselen van gegevens tussen diverse samenwerkende instanties. De publicatie helpt bij het antwoord op de vraag hoe professionals samen complexe problemen kunnen aanpakken door informatie te delen, binnen de grenzen van privacyregels.

Adviesdocumenten Middenvelder

17-11-2023 12:00
Het Programma Privacy en Gegevensdeling Zorg en Veiligheid heeft twee adviesdocumenten opgesteld voor het werken met de Middenvelder. Het eerste beschrijft de juridische borging van bevraging van de Middenvelder in het kader van de informatieverstrekking door een ZVH aan het OM (ten behoeve van een afdoeningsbeslissing). Het tweede document regelt de bekendheids-check tussen ZVH’en onderling.

AP opnieuw kritisch over wetsvoorstel WGS

15-11-2023 12:00
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert voor de derde keer om de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) niet aan te nemen. De AP vindt dat de wet sterk is verbeterd. Maar het conceptvoorstel mist nog altijd een belangrijke waarborg: voorafgaande toetsing door de rechter.

AVG-certificering komt stap dichterbij

02-11-2023 12:00
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft voor het eerst criteria goedgekeurd waarmee een instelling AVG-certificaten uit mag geven. Daarmee komt AVG-certificering een stap dichterbij.

Handreiking met juridisch kader voor online onderzoek OOV

26-10-2023 12:00
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid deelden vandaag de handreiking ‘Online onderzoek door gemeenten’ met de Tweede Kamer. Deze nieuwe handreiking met juridisch kader geeft gemeenten meer duidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan bij het uitvoeren van online onderzoek ten behoeve van de openbare en orde en veiligheid.

Voortgang register voor FG’s

20-10-2023 12:00
Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) heeft een verkenning naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een openbaar register voor Functionarissen Gegevensbescherming (FG’s) uitgevoerd. CIP gaat nu verder met de praktische kant.

Pilot in Zaanstreek Waterland levert procesplaat HGKM op

16-10-2023 16:16
Voor de regio Zaanstreek Waterland is een beeldplaat ontwikkeld die inzichtelijk maakt hoe het proces bij een melding van huiselijk geweld en kindermishandeling idealiter verloopt. De plaat geeft een overzicht van de betrokken organisaties en beschrijft de grondslagen voor onderlinge gegevensverwerking.

Tijdelijk minder gegevensdeling bij aanpak zorgfraude

27-09-2023 12:00
De VNG is tijdelijk gestopt met het delen van persoonsgegevens in het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). De partners in het IKZ wisselden tot nu toe gegevens uit conform het informatieprotocol dat bij de oprichting van het IKZ is gepubliceerd in de Staatscourant.

Nieuwsbrief Implementatie Wams

01-08-2023 12:00
Het Programma Implementatie-ondersteuning Wams heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws, bijeenkomsten en publicaties.

Leergang ‘Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!’: deelnemers gezocht!

25-07-2023 12:00
Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelmatig geven professionals aan dat het uitvoeren van hun taak bemoeilijkt wordt door regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling. Dit hoeft echter niet zo te zijn.

Online vragenuurtjes over het 7-stappenmodel

12-07-2023 12:00
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) verzorgt in september 3 webinars over het vernieuwde 7-stappenmodel. Dit is een werkproces voor de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. In het model is veel aandacht voor gegevensverwerking.

Vernieuwd werkproces aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag

03-07-2023 12:00
Adviseurs jeugd bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Nicole Langeveld en Frannie Herder: “Er ligt nu weer een goede en gedegen basis om jeugdgroepen in gemeenten effectief aan te pakken.”

Beoogde inwerkingtreding Wams verschoven naar 1 juli 2024

23-06-2023 12:00
De Kamer ontvangt tevens een AMvB waarin staat welke aanpalende domeinen moeten gaan werken met de Wams. Het doel van de Wams is het bieden van een juridische grondslag om de noodzakelijke persoonsgegevens domeinoverstijgend te delen, te verzamelen en te verwerken.

Nieuwe handreiking: ‘Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens’

06-06-2023 14:30
Om de proeftuinen ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ te ondersteunen, is de handreiking ‘Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens’ opgesteld. In deze handreiking worden de belangrijkste kaders en bouwstenen aangereikt om ‘AVG-proof’ samen te werken.

Modelconvenant PGA Jeugd

06-06-2023 12:00
Het project Zorg & Veiligheid van Noord-Holland Samen Veilig (NHSV) heeft een modelconvenant voor de persoonsgebonden aanpak (PGA) jeugd ontwikkeld. Bij het convenant wordt een oplegger geleverd met een stappenplan en aandachtspunten voor het gebruik ervan.

Video webinar 'Multiproblematiek en gegevensdeling' beschikbaar

12-05-2023 12:00
In de gezamenlijke aanpak van multiproblematiek, is het uitwisselen van gegevens over een persoon of gezin vaak nodig om een compleet beeld en een sluitende aanpak te krijgen. Maar dit is regelmatig ook een grote uitdaging. Want wat mag wel en wat niet? Wie mag dat, of juist niet?

Online lancering handreiking 'Privacy en gegevensdeling wijk-GGD’er'

14-04-2023 12:00
Zo’n 80 belangstellenden waren aanwezig bij de online lancering van de nieuwe handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD’er. Deze handreiking biedt voor het eerst concrete handvatten aan gemeenten hoe ze de privacy en gegevensdeling voor de wijk-GGD’er goed kunnen organiseren.

Aanpak meervoudige problematiek: start Kamerbehandeling Wams

07-03-2023 12:00
Tweede Kamerleden kunnen vanaf 8 maart schriftelijke vragen indienen over het voorstel voor de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). Hiermee bereiden zij de openbare behandeling voor. Een debat over de wet is nog niet gepland.

Deel ideeën op de Dag van de FG

06-03-2023 12:00
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) organiseert op donderdag 1 juni 2023 de tweede editie van de Dag van de FG, hét congres dat helemaal in het teken staat van het werk, de positionering en de impact van de functionaris gegevensbescherming (FG). U kunt deze dag een workshop verzorgen voor collega-FG’s.

Leermodule RIEC convenant en privacyprotocol beschikbaar op Kennisplatform Ondermijning

28-02-2023 12:00
Om de kennis van iedereen binnen de RIEC-samenwerking up-to-date te houden, is een leermodule ‘RIEC-convenant en Privacyprotocol’ ontwikkeld. Deze module helpt professionals om het RIEC-samenwerkingsverband (nog) beter te leren kennen.

Conceptbesluit bij WGS gepubliceerd voor consultatie

21-02-2023 12:00
Minister Yeşilgöz-Zegerius heeft, in aanvulling op het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), een algemene maatregel van bestuur in internetconsultatie gebracht. Door de algemene maatregel van bestuur worden grondslagen om gegevens te kunnen delen verduidelijkt en meer waarborgen ingebouwd voor bescherming van persoonsgegevens.

Overheden hebben meer aandacht voor naleving privacynormen, maar vanzelfsprekend is het nog niet

13-02-2023 12:00
Overheden hebben sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2016 veel gedaan om zorgvuldiger om te gaan met persoonsgegevens. Toch is verdere verbetering zeker mogelijk en nodig, met name bij gemeenten en ministeries. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het WODC.

Online magazine Zorg & Veiligheid

08-02-2023 12:00
Zorg&Sociaalweb heeft een magazine uitgebracht: Zorg & Veiligheid twee werelden, één opgave. Het magazine bevat onder meer een artikel van organisatiekundige Léon Sonnenschein en privacy-expert Hans Versteeg over samenwerking en gegevensuitwisseling.

DPIA gegevensverwerking voor CPB-onderzoek Wmo en Jeugdwet

06-02-2023 12:00
De Informatiebeveiligingsdienst van de VNG heeft een data protection impact assessment (DPIA) gemaakt van de gegevensverwerking die gemoeid is met het houdbaarheidsonderzoek Wmo en Jeugdwet. Voor het onderzoek zijn Wmo- en jeugdzorg-data nodig die de VNG via Stichting Inlichtingenbureau beschikbaar wil stellen.

Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein ingediend bij Tweede Kamer

30-01-2023 12:00
Om mensen met meerdere problemen beter te kunnen helpen is de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) bij de Tweede Kamer ingediend. De Wams regelt dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid krijgen om tot een gecoördineerde aanpak te komen voor mensen of gezinnen met meerdere problemen.

FAQ woonoverlast en gegevensdeling

23-01-2023 11:34
Gegevens delen bij de aanpak van woonoverlast, wat kan wel en wat kan niet? Het is een vraag waar veel professionals regelmatig mee worstelen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid verzamelde de meest gestelde vragen en formuleerde, samen met professionals, antwoorden.

Twijfels bij registratiesysteem ‘foute huurders’

02-01-2023 12:00
In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit zijn verhuurders veelal bereid om informatie over crimineel pandgebruik met elkaar en opsporingsdiensten te delen. Er bestaan wel twijfels over de meerwaarde van een eventueel registratiesysteem over ‘foute huurders’.

Betere informatiedeling met oog op re-integratie

22-12-2022 12:00
Op grond van art. 18a van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) ontvangen gemeenten informatie over burgers in detentie zodat zij hun re-integratie in de samenleving kunnen voorbereiden. Die informatie wordt komend voorjaar verbeterd.

Hoe persoonsgegevens te beschermen als anonimisering niet meer te garanderen is?

13-12-2022 12:00
Wat vandaag een dataset is zonder persoonsgegevens of met geanonimiseerde gegevens, hoeft dat morgen niet meer te zijn. Door de bredere beschikbaarheid van open data en nieuwe technologieën kunnen gegevens eenvoudig worden gecombineerd met andere gegevens. Zo kan de dataset in enkele seconden veranderen in een dataset met gegevens die wel naar personen zijn te herleiden.

AP helpt raadsleden bij controleren inzet technologie en samenwerkingsverbanden in gemeenten

08-11-2022 09:22
De Autoriteit persoonsgegevens (AP) publiceert tips voor gemeenteraadsleden voor het controleren van de inzet van technologie en het deelnemen aan samenwerkingsverbanden. Het gaat om aanvullingen op de handreiking ‘Gemeenten en privacy: wat kunt u als raadslid doen?’ die raadsleden helpt de juiste vragen te stellen over privacy binnen hun gemeente.  

Modelprotocol ondermijning is aangepast

27-10-2022 12:00
Afgelopen zomer is in de media aandacht geweest voor het modelprotocol ondermijning. In de checklist daarvan werden woonwagenbewoners genoemd als personen die een signaal kunnen zijn van ondermijning. Het is verkeerd dat de focus op een specifieke groep personen werd gelegd, omdat dit kan bijdragen aan stigmatisering. Daarom is het protocol aangepast.

Wet moet duidelijker kader bieden voor verwerking persoonsgegevens tijdens strafrechtelijke onderzoeken

26-10-2022 14:34
Het huidige juridische kader is nog onvoldoende aangepast aan de nieuwe realiteit van opsporingsonderzoeken waarbij de politie grote hoeveelheden persoonsgegevens verzamelt. Om de privacy van personen beter te beschermen, moet het Wetboek van Strafvordering een duidelijker kader bieden voor het verwerken van persoonsgegevens tijdens digitaal opsporingsonderzoek, concluderen onderzoekers van de Radboud Universiteit.

Nader rapport wetsvoorstel casusoverleggen radicalisering

18-10-2022 12:58
Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) heeft de Tweede Kamer het nader rapport gestuurd over het wetsvoorstel voor regels voor de gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

Europese privacytoezichthouders vragen Europese Commissie om aanvulling AVG

12-10-2022 12:00
De Europese privacytoezichthouders willen dat de Europese Commissie nieuwe regels maakt in aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), om de samenwerking tussen toezichthouders in internationale zaken te verbeteren. Dat schrijven zij in een brief aan de Europese Commissie.

Modelconvenant jeugdgroepaanpak beschikbaar

07-10-2022 09:46
Het modelconvenant jeugdgroepaanpak is vandaag gepubliceerd. Dit convenant is een onderdeel van het 7-stappenmodel: werkproces integrale aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.

Theoretische basis Wet forensische zorg tegen het licht gehouden

14-09-2022 15:40
Hoe en met welke doelen is de Wet forensische zorg (Wfz) tot stand gekomen? Op welke wijze zou de Wfz die doelen in theorie moeten bereiken en welke onderbouwing is daarvoor? Dat is in kaart gebracht in de vandaag gepubliceerde planevaluatie Wfz.

Uitvoeringswet AVG kritisch beoordeeld

06-09-2022 12:00
De Uitvoeringswet AVG (UAVG) heeft slechts een beperkte toegevoegde waarde ten opzichte van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). Dat komt vooral door het gebrek aan verdere invulling van de open normen in de UAVG, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het WODC.

Update handreiking meldpunten niet-acute zorg

26-08-2022 12:24
De meldpunten niet-acute zorg zijn erop gericht om kwetsbare personen met een niet-acute hulpbehoefte toe te leiden naar passende zorg, begeleiding of ondersteuning. GGD GHOR Nederland ondersteunt in opdracht van VWS deze meldpunten. In mei 2020 verscheen de Handreiking Meld- en adviespunten niet-acute zorg.

Dag van de FG uitgesteld

23-08-2022 12:00
De Dag van de FG op 12 oktober aanstaande kan helaas niet doorgaan. Door capaciteitsproblemen kan de Autoriteit Persoonsgegevens deze dag nu niet organiseren.

Hergebruik van persoonsgegevens in openbare registers

16-08-2022 12:00
Hergebruik van persoonsgegevens in openbare registers wordt verboden. Als hiervan wordt afgeweken moet dat wettelijk worden vastgelegd. Het wetsvoorstel dat dit regelt ligt voor advies bij de Raad van State. 

Blog: Het mag wèl van de AVG!

12-08-2022 12:00
‘Het mag niet van de AVG!’: een veel gehoorde klacht in gemeenteland. In deze blog legt Johannes Homan (privacyadviseur IBD) uit dat er ten aanzien van de AVG meer mogelijk is dan men vaak denkt. En hij legt uit waarom het belangrijk is om bij nieuwe beleidsplannen in een vroeg stadium na te denken over gegevensbescherming.

AP wil meer grenzen in wet over delen van persoonsgegevens

11-08-2022 18:54
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert het voorstel voor een wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie aan te passen. Het voorstel, waarin het kabinet overheidsinstellingen aanmoedigt overheidsdata, inclusief persoonsgegevens, beschikbaar te stellen voor hergebruik, stelt onvoldoende grenzen. Met het risico dat persoonsgegevens worden gedeeld zonder toestemming of medeweten van de mensen om wie het gaat.

Aanpassing modelprotocol binnengemeentelijke gegevensdeling bij aanpak ondermijning

14-07-2022 12:00
Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) meldt de Tweede Kamer dat het modelinformatieprotocol binnengemeentelijke gegevensdeling bij aanpak ondermijning wordt aangepast. Dat is nodig om te voorkomen dat de in de publicatie beschreven risicoprofielen leiden tot discriminatie van burgers en groepen.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) naar Tweede Kamer

11-07-2022 12:00
Het voorstel voor de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) wordt na de zomer ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wordt vergezeld van een Nader Rapport. Hierin wordt aangegeven hoe het advies van de Raad van State over het conceptwetsvoorstel is verwerkt in de wetstekst.

Overheden kunnen elkaar straks waarschuwen over criminele praktijken

06-07-2022 12:00
Gemeenten, provincies en Rijksdiensten kunnen elkaar straks informeren als ze zien dat criminelen proberen overheidsdiensten te misbruiken. De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met een wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) dat dit onder meer regelt.

Opnieuw een Opleiding Zorg en Veiligheid

05-07-2022 16:40
VNG Connect start in september weer een opleiding/leergang Zorg en Veiligheid. De opleiding richt zich op alle medewerkers van alle partners in het zorg- en veiligheidsdomein die zich inzetten voor goede domeinoverstijgende samenwerking. Een belangrijk aspect is de uitwisseling die tijdens de bijeenkomsten tussen de diverse netwerkpartners plaatsvindt.

Handreiking AVG helpt raadsleden juiste vragen stellen

25-05-2022 12:13
Hoe zorg je er als gemeenteraadslid voor dat je vanuit je controlerende functie, de juiste vragen stelt over privacy? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een handreiking gemaakt voor gemeenteraadsleden om zich te verdiepen in de privacywet AVG. Dat is belangrijk, want raadsleden controleren het college van burgemeester en wethouders.

Europese privacytoezichthouders intensiveren samenwerking

13-05-2022 12:00
In 2021 hebben de Europese privacytoezichthouders samengewerkt bij 506 internationale onderzoeken. Zij rondden in dat jaar 141 internationale onderzoeken definitief af. Dat blijkt uit het jaarverslag van de European Data Protection Board (EDPB), het samenwerkingsorgaan van de Europese privacytoezichthouders.

Save the date: Dag van de FG op 12 oktober 2022

21-04-2022 12:00
Bent u functionaris gegevensbescherming? Dan kunt u op 12 oktober deelnemen aan de Dag van de FG die voor de tweede maal door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats in het Beatrix Theater in Utrecht.

Gedeelde persoonsgegevens nu in te zien via MijnOverheid

18-03-2022 17:09
Inwoners kunnen via MijnOverheid direct zien met welke organisaties hun gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) worden gedeeld. Per organisatie staat overzichtelijk beschreven welke BRP-gegevens met hen gedeeld worden en waarom. Ook staan de contactgegevens van de betreffende organisaties erbij.

Update handreiking gegevensdeling levensloopaanpak

23-02-2022 12:00
Van de handreiking gegevensdeling levensloopaanpak is een update gepubliceerd. De juridische kaders zijn toegevoegd en de tekst van de handreiking zelf is aangevuld op basis van de ervaringen in de praktijk.

Opleiding Zorg en Veiligheid opnieuw van start

21-01-2022 12:00
In het voorjaar van 2022 wordt de opleiding zorg en veiligheid weer aangeboden. Doel van deze opleiding is het versterken van de kwaliteit en vaardigheden van professionals die actief zijn op het snijvlak van zorg en veiligheid.

HUB privacy en gegevensdeling beschikbaar

14-01-2022 12:00
De HUB privacy en gegevensdeling in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein is gelanceerd. Deze HUB richt zich op beleidsmedewerkers, privacy-deskundigen en uitvoeringsprofessionals die handvatten zoeken om privacy en gegevensdeling zorgvuldig in te richten.

Nieuwe versie 'Privacy in het sociaal domein: veel gestelde vragen'

29-12-2021 12:00
Er is een nieuwe versie verschenen van de publicatie 'Privacy in het sociaal domein: veel gestelde vragen'. De publicatie uit 20219 is geactualiseerd naar aanleiding van recente vragen die de auteurs ontvingen.

Akkoord op machtigingsbesluit politiegegevens

10-12-2021 12:00
De politie mag persoonsgegevens verstrekken aan meldpunten niet-acute zorg. Minister Grapperhaus (JenV) is akkoord gegaan met een tijdelijk machtigingsbesluit dat dit regelt: het Wpg-machtigingsbesluit meldpunten niet-acute zorg. Het besluit is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

Nieuwe versie 'Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein'

30-11-2021 12:00
Er is een nieuwe versie van het Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein gepubliceerd. In de nieuwe versie zijn onder andere twee DPIA-adviesdocumenten opgenomen.

Lancering e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het Jeugddomein’

03-11-2021 15:42
Professionals die met jeugd werken kunnen vanaf vandaag hun kennis op het gebied van Privacywetgeving en Beroepsgeheim vergroten. Speciaal hiervoor heeft de GGZ Ecademy de gratis e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het Jeugddomein’ gelanceerd.

Podcastserie 'Privacy in de praktijk'

15-10-2021 12:00
Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) presenteert in het najaar van 2021 een podcastserie onder de titel ‘Privacy in de praktijk’. De serie van in totaal acht afleveringen wordt verzorgd in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens en de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering (RADIO).

Handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

20-09-2021 12:00
De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij de verwerking van persoonsgegevens voor (de toeleiding naar) schuldhulpverlening. Toch blijken er in de praktijk nog veel vragen te zijn. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een handreiking opgesteld met aandachtspunten.

Handreiking informatie-uitwisseling forensische zorg

14-09-2021 12:00
Het afgelopen jaar is samen met betrokken organisaties in de forensische zorg hard gewerkt aan een handreiking over informatie-uitwisseling in de forensische zorg. Het doel van deze handreiking is om duidelijkheid te scheppen over welke informatie moet worden uitgewisseld in de forensische zorgketen.

Samenwerken en gegevens delen in wonen, zorg en veiligheid

13-09-2021 09:34
Het 'Handelingskader aanpak personen verward gedrag' is sinds kort beschikbaar. Dit document maakt inzichtelijk wat binnen de huidige wetgeving mogelijk is wat betreft samenwerking en gegevens delen tussen professionals in het woon-, zorg- en veiligheidsdomein.

Nieuwe versie Handreiking ‘Kansen bieden voor Re-integratie’

09-09-2021 12:00
De handreiking ‘Kansen bieden voor re-integratie’ is geactualiseerd. De verandering van wet- en regelgeving is meegenomen en de visie per organisatie aangescherpt. Kern van het document blijft samenwerking vanaf aanvang van de detentie aan het detentie- en re-integratietraject van (ex-)gedetineerden.