Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

VNG-reactie op wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek

11-06-2020

De wetten in het sociaal domein geven gemeenten de opdracht breed en integraal te werk te gaan. Wat ontbreekt, is de juridische grondslag om de noodzakelijke persoonsgegevens domeinoverstijgend te delen, te verzamelen en te verwerken. De VNG is blij dat er een wet komt dat gaat regelen.

Gemeenten moeten zich nu in allerlei bochten wringen om mensen en gezinnen met meervoudige problematiek die ondersteuning nodig hebben vanuit verschillende wetten en/of uit andere domeinen te kunnen helpen.

Aandachtspunten voor het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) verankert wettelijk de coördinerende taak van het college van B en W en de daarvoor benodigde domeinoverstijgende verzameling, verwerking en deling van noodzakelijke persoonsgegevens. De VNG ziet kansen in het wetsontwerp, maar heeft nog wel een aantal aandachtspunten:

  • Er is ruimte nodig voor eigen een gemeentelijke invulling.
  • Gemeenten hebben behoefte aan meer toelichting over de status en inhoud van het z.g. werkplan.
  • Het wetsvoorstel geeft wel een duiding van wat meervoudige problematiek kan zijn maar werkt dit niet uit.
  • Meldfuncties moeten zoveel mogelijk met elkaar verbonden moeten zijn.
  • Als er in een gezin van een cliënt sprake is van meervoudige problematiek maar die cliënt weigert medewerking, is die constatering dan voldoende om toch een werkplan op te stellen waaruit voorzieningen voor de andere gezinsleden volgen? Dat wordt niet duidelijk ;
  • Er is een een uitvoeringstoets nodig naar de consequenties van het wetsvoorstel de uitvoeringspraktijk bij gemeenten. Als blijkt dat gemeenten niet zonder extra kosten en inspanning aan de opdrachten in de wet kan voldoen, dan is artikel 2 van de Financiële verhoudingswet van toepassing en moeten gemeenten hiervoor extra middelen krijgen.
  • Het wetsvoorstel noemt weliswaar de Wet politiegegevens (Wpg), de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs), het wetsvoorstel bevordering samenwerking en rechtmatige zorg, en het wetsvoorstel persoonsgerichte aanpak en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten, maar het wordt niet duidelijk hoe deze wetten/wetsvoorstellen zich verhouden tot de Wams.

Communicatie en knelpunten

Communicatie over deze wet richting inwoners is van belang, we vragen het Rijk om gemeenten hier tijdig over te berichten. Bovendien zijn er domeinen/beleidsonderwerpen die buiten het wetsvoorstel zijn gehouden waar gemeenten wel knelpunten ervaren en meer handvatten willen. Zie voor meer informatie hierover onze reactie.

Downloads