Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Akkoord op machtigingsbesluit politiegegevens

10-12-2021

De politie mag persoonsgegevens verstrekken aan meldpunten niet-acute zorg. Minister Grapperhaus (JenV) is akkoord gegaan met een tijdelijk machtigingsbesluit dat dit regelt: het Wpg-machtigingsbesluit meldpunten niet-acute zorg. Het besluit is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

Escalatie voorkomen

Het komt regelmatig voor dat de politie op een situatie stuit, die meer vraagt om inzet van zorg of ondersteuning dan om politie-inzet. De politie geeft aan dat zij jaarlijks in 30.000 tot 40.000 gevallen melding (willen) doen bij een meldpunt. Problemen waar burgers mee kampen kunnen zo vroegtijdig worden gesignaleerd waardoor escalatie mogelijk voorkomen kan worden.

Meldpunten niet-accuut

Het gaat hierbij om meldingen bij lokale of regionale meld- en adviespunten, zoals een meldpunt zorgwekkend gedrag, een meldpunt zorg en overlast of een meldpunt bemoeizorg. In het machtigingsbesluit worden deze aangeduid als ‘meldpunten niet-accuut’.

Wettelijke grondslag

Zowel bij het signaleren van gevallen van zorgwekkend gedrag, als bij het desgevraagd verstrekken van informatie in het kader van triage, vervult de politie in de dagelijkse praktijk van deze meldpunten een belangrijke rol. Hier is echter een wettelijke grondslag voor nodig.
Op dit moment bevat het Besluit politiegegevens echter (nog) geen grondslag voor het verstrekken van politiegegevens aan deze meldpunten. Met het Wpg-machtigingsbesluit wordt deze tijdelijk gecreëerd.

Wet aanpak meervoudige problematiek (Wams)

Het machtigingsbesluit is tijdelijk van aard, aangezien het vooruitloopt op de Wet aanpak meervoudige problematiek (Wams). Op grond van deze wet kan iedereen, dus ook organisaties of instanties, een melding bij een meldpunt doen. Daartoe zal aansluitend een grondslag tot verstrekking in het Besluit politiegegevens worden opgenomen. Het wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek gaat naar verwachting in februari 2022 naar de Tweede Kamer.

Machtigingsbesluit

De politie kan persoonsgegevensdelen indien dit noodzakelijk is voor:

  • Het doen van meldingen over zorgwekkende situaties, al dan niet in combinatie met mogelijke/dreigende verstoring van de openbare orde, waarin burgers vermoedelijk zorg of ondersteuning nodig hebben met het oog op hun zelfredzaamheid of participatie en niet zelf om hulp vragen;
  • Het beantwoorden van informatievragen met betrekking tot het onderzoeken en triëren, door het meldpunt, van meldingen die door de politie of derden zijn gedaan om noodzakelijke zorg of ondersteuning in gang te kunnen zetten;
  • Het bieden van maatschappelijke ondersteuning in het kader van het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving, het bieden van beschermd wonen en opvang.

Links