Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Nieuwe versie Handreiking ‘Kansen bieden voor Re-integratie’

09-09-2021

De handreiking ‘Kansen bieden voor re-integratie’ is geactualiseerd. De verandering van wet- en regelgeving is meegenomen en de visie per organisatie aangescherpt. Kern van het document blijft samenwerking vanaf aanvang van de detentie aan het detentie- en re-integratietraject van (ex-)gedetineerden.

Uitwisselen gegevens

In de hernieuwde versie van de handreiking is een aantal zaken verwerkt. Ten eerste is de nieuwe Wet straffen en beschermen opgenomen, die op 1 juli 2021 in werking is getreden. Deze wet brengt onder meer wijzigingen aan in andere wetten, zoals de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw) en de Penitentiaire Maatregel (PM).

Voor gemeenten is onder meer artikel 18a Pbw van direct belang, dat de grondslag biedt voor het uitwisselen van gegevens voor het opstellen, aanpassen en uitvoeren van het detentie- en re-integratietraject van gedetineerden. Welke gegevens tussen DJI, reclassering en gemeenten mogen worden uitgewisseld en hoe, is beschreven in de handreiking gegevensdeling re-integratie gedetineerden.

Samenwerking betrokken partijen

Daarnaast is in de handreiking beter verwerkt wat van welke partij (DJI, reclassering en gemeenten) verwacht mag worden bij het detentie- en re-integratietraject van (ex-)gedetineerden. Wanneer een gedetineerde vrijkomt na detentie, is het belangrijk dat de volgende basisvoorwaarden zijn geregeld:

  • werk en inkomen
  • huisvesting
  • financiën en schulden
  • geldig identiteitsbewijs
  • zorg en een zorgverzekering
  • opbouwen/verstevigen van een ondersteunend, positief sociaal netwerk

In de handreiking is verwerkt hoe de verschillende partijen horen samen te werken bij het ondersteunen van de gedetineerde bij het op orde krijgen van deze basisvoorwaarden.

Links