Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Leergang ‘Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!’: deelnemers gezocht!

20-02-2024

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelmatig geven professionals aan dat het uitvoeren van hun taak bemoeilijkt wordt door regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling. Dit hoeft echter niet zo te zijn.

Als de samenwerking goed is ingericht en heldere afspraken zijn gemaakt over privacy en gegevensdeling, dan kan de professional focussen op haar of zijn kerntaak: een inwoner verder helpen, zonder onnodige discussies over privacy en gegevensdeling. Maar hoe organiseer je dit?

Wat leer je?

Aan het einde van de leergang…

  • heb jij je een methodiek eigen gemaakt om – denkend vanuit maatschappelijke opgaven – het juridisch kader voor gegevensverwerking bij samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid te construeren;
  • begrijp je de wisselwerking tussen werkprocessen en belangrijke criteria als noodzaak, subsidiariteit en proportionaliteit;
  • heb je inzicht in hoe verschillende materiewetten in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein op elkaar ingrijpen;
  • ben je in staat om juridische kaders te vertalen naar praktische handelingsperspectieven voor professionals;
  • ben je in staat het geleerde van A tot Z toe te passen op je eigen vraagstuk;

Bovenal zorgt deze leergang ervoor dat je voor eens en voor altijd een antwoord hebt als iemand de dooddoener ‘Het mag niet van de AVG’ uitspreekt. Er is heel veel wél mogelijk, juist als de maatschappelijke opgave centraal wordt gesteld: betere zorg en meer veiligheid realiseren.

Inhoud leergang

De leergang bestaat uit vier modules en drie intervisies. Tijdens de modules staat telkens één inhoudelijk vraagstuk centraal. Tijdens de intervisies wordt gefocust op het toepassen van de kennis uit de modules. Eén module of intervisie duurt een dagdeel. De modules worden digitaal gegeven en de intervisies fysiek.

De thema’s van de inhoudelijke modules zijn:

  • Module 1: Maatschappelijke opgaven en bestuurlijk vraagstuk;
  • Module 2: Juridisch vraagstuk;
  • Module 3: Organisatiekundig vraagstuk;
  • Module 4: Uitvoeringsvraagstuk.

De nadruk ligt in deze leergang niet alleen op kennis, maar juist ook op het toepassen ervan. Bovendien is er expliciet aandacht voor de procesvaardigheden die nodig zijn om de inzichten ook breder te laten landen in de betrokken organisaties in het zorg- en veiligheidsdomein.

Werken aan eigen vraagstuk, intervisie en coaching

Gedurende de leergang werk je aan een eigen vraagstuk rond het inrichten van de gegevensdeling voor een samenwerking of aanpak die speelt binnen jouw organisatie, gemeente of regio. Tijdens een drietal intervisiebijeenkomsten ontvang je feedback van medecursisten en docenten op je vraagstukken. Daarnaast zijn de kerndocenten beschikbaar voor tussentijdse vragen en coaching op jouw initiatief.

Data en tijdstippen

De agenda ziet er als volgt uit:

18 april 09:00 - 12:00
Module 1: Maatschappelijke opgaven en bestuurlijk vraagstuk

16 mei 09:00 - 12:00
Module 2: Juridisch vraagstuk

23 mei 09:30 – 12:30
Intervisie 1

6 juni 09:00 - 12:00
Module 3: Organisatiekundig vraagstuk

13 juni 09:30 - 12:30
Intervisie 2

27 juni 09:00 - 12:00
Module 4: Uitvoeringsvraagstuk

4 juli 09:30 - 12:30
Intervisie 3 en afsluiting

Docenten

De modules worden verzorgd door Hans Versteeg (expert privacy en gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein bij VNG) en Léon Sonnenschein (organisatiekundige).

Doelgroep

Deze leergang is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, ketenpartners en het Rijk. De doelgroep zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor het inrichten van gegevensverwerking (denk aan: privacy officers, juristen en beleidsadviseurs). Hierbij is het mogelijk om deel te nemen als duo, bijvoorbeeld omdat je samen met een collega betrokken bent bij het inrichten van gegevenswerking.

Planning, kosten en vervolg

Deze leergang gaat in april 2024 van start en wordt afgerond in juli 2024. De deadline voor aanmelden is vrijdag 29 maart 2024.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Daar staat tegenover dat je na afloop bereid bent je feedback op de Leergang te delen in een telefonisch gesprek (tijdsinvestering: maximaal dertig minuten).

De totale tijdsinvestering van deze leergang bedraagt zeven dagdelen (vier dagdelen voor inhoudelijke modules, en drie dagdelen voor intervisie). Daarnaast wordt per module een voorbereidingstijd van maximaal twee uur gevraagd. Tot slot wordt verwacht dat deelnemers tijd besteden aan het toepassen van het geleerde op het eigen vraagstuk.

Er is ruimte voor maximaal vijftien deelnemers. Als meer deelnemers zich aanmelden, wordt een selectie gemaakt.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Dan ontvangen we graag je motivatiebrief, cv en een korte beschrijving van het vraagstuk waar je aan zou willen werken gedurende de leergang. Je kunt deze mailen naar contact@samenvoorzorgenveiligheid.nl. Heb je vragen over de leergang? Deze kunnen gesteld worden via het e-mailadres contact@samenvoorzorgenveiligheid.nl.

KEN!

De Leergang wordt georganiseerd door KEN!, het Kennis- en Expertisenetwerk voor vraagstukken op het gebied van privacy en gegevensdeling bij samenwerking in het sociaal, en het zorg- en veiligheidsdomein, met steun van de ministeries van JenV en VWS, en de VNG. KEN! is onderdeel van Platform Sociaal Domein