Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Leergang ‘Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!’

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelmatig geven professionals aan dat het uitvoeren van hun taak bemoeilijkt wordt door regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling. Dit hoeft echter niet zo te zijn.

Als de samenwerking goed is ingericht en heldere afspraken zijn gemaakt over privacy en gegevensdeling, dan kan de professional focussen op haar of zijn kerntaak: een inwoner verder helpen, zonder onnodige discussies over privacy en gegevensdeling. Maar hoe organiseer je dit?

Wat leer je?

Aan het einde van de leergang…

  • heb jij je een methodiek eigen gemaakt om – denkend vanuit maatschappelijke opgaven – het juridisch kader voor gegevensverwerking bij samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid te construeren
  • begrijp je de wisselwerking tussen werkprocessen en belangrijke criteria als noodzaak, subsidiariteit en proportionaliteit
  • heb je inzicht in hoe verschillende materiewetten in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein op elkaar ingrijpen
  • ben je in staat om juridische kaders te vertalen naar praktische handelingsperspectieven voor professionals
  • heb je een eigen casus onder deskundige begeleiding van A tot Z uitgewerkt.

Bovenal zorgt deze leergang ervoor dat je voor eens en voor altijd een antwoord hebt als iemand de dooddoener ‘Het mag niet van de AVG’ uitspreekt. Er is heel veel wél mogelijk, juist als de maatschappelijke opgave centraal wordt gesteld: betere zorg en meer veiligheid realiseren.

Inhoud leergang

De leergang bestaat uit zeven modules: vier modules waarin telkens één inhoudelijk vraagstuk centraal staat en drie dagdelen waarin gefocust wordt op het toepassen van de kennis uit de inhoudelijke modules. Eén module duurt een dagdeel. De leergang wordt digitaal gegeven.

De inhoudelijke modules zien er als volgt uit:

  • Module 1. Maatschappelijke opgaven en bestuurlijk vraagstuk
  • Module 2. Juridisch vraagstuk
  • Module 3. Organisatiekundig vraagstuk
  • Module 4. Uitvoeringsvraagstuk

De nadruk ligt in deze leergang niet alleen op kennis, maar juist ook op het toepassen ervan. Ook is er expliciet aandacht voor de procesvaardigheden die nodig zijn om de inzichten ook breder te laten landen in de betrokken organisaties in het zorg- en veiligheidsdomein.

Data en tijdstippen

Deze leergang gaat begin maart 2023 van start en wordt afgerond begin juni 2023, de agenda ziet er als volgt uit:

De agenda ziet er als volgt uit:

Omschrijving Datum en tijdstip
Module 1: Maatschappelijke opgaven en bestuurlijk vraagstuk 2 maart, 09:00 - 12:00 uur
Module 2: Juridisch vraagstuk 16 maart, 09:00 - 12:00 uur
Intervisie 1 30 maart, 09:00 - 12:00 uur
Module 3: Organisatiekundig vraagstuk 13 april, 09:00 - 12:00 uur
Intervisie 2 11 mei, 09:00 - 12:00 uur
Module 4: Uitvoeringsvraagstuk 25 mei, 09:00 - 12:00 uur
Intervisie 3 en afsluiting 8 juni, 09:00 - 12:00 uur


Werken aan eigen casus en intervisie en coaching

Gedurende de leergang werk je aan een eigen casus. Tijdens een tweetal intervisiebijeenkomsten ontvang je feedback van medecursisten en docenten op je vraagstukken en oplossingsrichtingen. Daarnaast zijn de kerndocenten beschikbaar voor tussentijdse vragen en coaching op jouw initiatief (maximaal twee uur advies op maat en/of coaching per deelnemer aan de leergang).

Docenten

De modules worden verzorgd door Hans Versteeg (expert privacy en gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein bij VNG) en Léon Sonnenschein (organisatiekundige).

Doelgroep

De VNG ontwikkelt een leergang voor medewerkers van gemeenten, ketenpartners en het Rijk. De doelgroep zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor het inrichten van gegevensverwerking (denk aan: privacy officers, juristen en beleidsadviseurs). Hierbij is het mogelijk om deel te nemen als duo, bijvoorbeeld omdat je samen met een collega betrokken bent bij het inrichten van gegevenswerking.

Kosten en vervolg

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Daar staat tegenover dat u na afloop van elke module feedback geeft op de module (met een digitale vragenlijst, tijdsinvestering: maximaal 15 minuten per module) en u na afloop van de leergang bereid bent uw feedback op de module te delen in een telefonisch gesprek (tijdsinvestering: maximaal 30 minuten).

De totale tijdsinvestering van deze leergang bedraagt 7 dagdelen (4 dagdelen voor inhoudelijke modules, 1 dagdeel ‘opfrissen’ en 2 dagdelen voor intervisie). Daarnaast wordt een voorbereidingstijd van maximaal 2 uur per module gevraagd. Tot slot wordt verwacht dat deelnemers maximaal 1,5 uur tijd besteden aan het evalueren van (de modules in) de leergang.

Er is ruimte voor maximaal 12 deelnemers. Indien meer deelnemers zich aanmelden, wordt een selectie gemaakt.

Meer informatie en aanmelden

De deadline voor aanmelden is 6 februari 2023. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen? Dan ontvangen we graag uw motivatiebrief, cv en een korte beschrijving van een casus waar u aan zou willen werken gedurende de leergang. Je kunt deze mailen naar contact@samenvoorzorgenveiligheid.nl. Heeft u nog vragen over de leergang? Dan kunt u deze sturen naar hetzelfde e-mailadres.