Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Handreiking informatie-uitwisseling forensische zorg

01-07-2021

Deze handreiking informatie-uitwisseling forensische zorg is een gemeenschappelijk naslagwerk voor de organisaties die een rol hebben in de forensische zorgketen. De handreiking richt zich op de uitwisseling van gegevens over de justitiabele tussen verschillende organisaties.

Dit document is de basis voor organisaties om de eigen medewerkers specifiek te informeren. Daarnaast geeft de handreiking een overzicht om eventuele knelpunten in kaart te brengen en gericht aan oplossingen te werken.

DIRECT DOWNLOADEN

Doelgroep

De doelgroepen voor deze informatiesheet zijn organisaties die een rol hebben in de forensische zorgketen.

Doel

Het doel van deze handreiking is om duidelijkheid te scheppen over welke informatie moet worden uitgewisseld in de forensische zorgketen. Het vormt de basis voor organisaties om hun medewerkers specifiek hier over te informeren.

Beschrijving

De handreiking gaat uit van de werkprocessen in de overige forensische zorg, in het bijzonder de indicatiestelling, de plaatsing en de zorgverlening bij forensische zorg als bijzondere voorwaarde en vanuit detentie. Deze processen worden op een gestructureerde wijze gepresenteerd. Daarbij is steeds inzichtelijk gemaakt:

  • op welke momenten (‘koppelvlakken’) er informatie wordt uitgewisseld;
  • tussen wie deze informatie wordt uitgewisseld;
  • waaruit deze informatie bestaat en;
  • op basis van welke juridische grondslag(en) de overdracht plaatsvindt.

Hierbij ligt de focus op de uitwisseling tussen verschillende ketenpartners. Koppelvlakken waarbij enkel sprake is van een interne verwerking zijn wel opgenomen in de handreiking voor de volledigheid van het deelproces, maar zijn niet verder uitgewerkt.

Organisatie

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Beheer is belegd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Links