Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Handreiking gegevensuitwisseling bij reëel risico op zeden of geweldsmisdrijven

01-07-2021

Deze handreiking beperkt zich tot de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling op grond van artikel 18b van de Wet straffen en beschermen.

Dit artikel heeft betrekking op de uitwisseling tussen DJI en gemeenten (i.c. burgemeester) inzake het gesignaleerde risico bij gedetineerden op ernstige zeden- en geweldsmisdrijven waar aan het einde van de detentie geen sprake is van een aansluitend voorwaardelijk kader. Hierdoor kan in de dagelijkse praktijk van DJI en de gemeenten een goede samenwerking plaatsvinden, die in lijn is met wet- en regelgeving.

DIRECT DOWNLOADEN

Doelgroep

De doelgroepen voor deze informatiesheet zijn de DJI en gemeenten.

Doel

Deze handreiking biedt praktische handvatten voor de casemanagers van de penitentiaire inrichtingen en de gemeentelijke gemandateerde. De handreiking wil zo eventuele onduidelijkheden over de nieuwe juridische mogelijkheden wegnemen en een beter handelingsperspectief bieden

Beschrijving

Deze handreiking is een uitwerking van het juridische kader voor gegevensuitwisseling indien er sprake is van een reëel risico dat een gedetineerde (opnieuw) een ernstig gewelds- of zedendelict zal plegen.

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de gegevens die DJI en de gemeenten kunnen uitwisselen, waarna in hoofdstuk 3 de werkwijze wordt beschreven. In hoofdstuk 4 wordt het algemene kader voor gegevensbescherming geschetst en hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de verwerkingsregimes en de bewaartermijnen. Hoofdstuk 6 sluit af met andere grondslagen voor gegevensuitwisseling.

De handreiking gaat niet over andere werkprocessen waarin DJI en gemeenten (burgemeester) gegevens met elkaar uitwisselen, zoals afstemming in een Zorg- en Veiligheidshuis of de indicatiestelling en plaatsing in de forensische zorg. De handreiking gaat ook niet over gegevensuitwisseling met andere netwerkpartners, zoals de Politie en het OM. Veel van die processen hebben al vele jaren een goede wettelijk grondslag voor gegevensuitwisseling.

DJI en de gemeenten kunnen in interne werkinstructies een nadere uitwerking geven over hoe zij omgaan met persoonsgegevens binnen hun organisaties. Deze handreiking beschrijft alleen de praktische kaders voor gegevensuitwisseling tussen de partijen.

Organisatie

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Links