Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Handelingskader aanpak personen verward gedrag: samenwerken en gegevens delen tussen woon- zorg- en veiligheidsdomein

30-06-2021

Dit handelingskader biedt inzicht in mogelijkheden voor samenwerking en gegevensdeling in het kader van de aanpak van personen met verward gedrag en ondersteunt op deze manier professionals.

DIRECT DOWNLOADEN

Doelgroep

Het handelingskader bevat onderdelen die bedoeld zijn voor  beleidsmedewerkers en privacyjuristen, en onderdelen die geschikt zijn voor uitvoeringsprofessionals.  

Doel

Dit handelingskader is bedoeld om medewerkers die betrokken zijn bij de inrichting van samenwerking tussen het woon- zorg- en veiligheidsdomein, inzicht te geven in de juridische kaders voor gegevensverwerking en de randvoorwaarden waar onder professionals gegevens uit kunnen wisselen in het kader van de aanpak van personen met verward gedrag. Het handelingskader kan tevens als basis dienen voor het opstellen van praktische handvatten voor uitvoeringsprofessionals.  

Beschrijving

Dit handelingskader biedt inzicht in mogelijkheden voor samenwerking en gegevensdeling in het kader van de aanpak van personen met verward gedrag en ondersteunt op deze manier medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het maken van samenwerkingsafspraken op bestuurlijk en organisatieniveau. Daarnaast ondersteunt het hen bij het maken van praktische handvatten voor uitvoeringsprofessionals. Er wordt ingegaan op regionale en lokale afspraken tussen partijen uit het woon- zorg- en veiligheidsdomein, biedt opties voor samenwerkingsafspraken, biedt inzicht in de wettelijke grondslagen voor gegevensdeling, gaat in op het medisch beroepsgeheim en de AVG en gaat in op de praktijk. In het handelingskader wordt ook verwezen naar verschillende handreikingen en andere documenten die meer informatie bieden over een specifiek onderwerp.

Auteur(s)

De werkgroep samenwerking en gegevensdeling aanpak personen met verward gedrag (Aedes, GGD GHOR Nederland, de Nederlandse ggz, Politie, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Organisatie

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Links