Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Handreiking gegevensdeling bij het includeren in- en uitvoeren van de levensloopaanpak

Deze handreiking richt zich op het toepassen van gegevensdeling en privacy bij het in- en uitvoeren van de levensloopaanpak. De handreiking beschrijft de verschillende routes waarlangs iemand toegeleid kan worden naar de levensloopaanpak vanuit juridisch perspectief en licht toe wat dit betekent voor de gegevensverwerking.

DIRECT DOWNLOADEN

Doelgroep

De doelgroep betreft managers, beleidsmedewerkers en juristen die betrokken zijn bij de inrichting van de levensloopaanpak en verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van handvatten voor uitvoeringsprofessionals. die zich bezighouden met de levensloopaanpak en beveiligde intensieve zorg.

Doel

Doel van de handreiking is om managers, beleidsmedewerkers en juristen inzicht te bieden in de verschillende routes waarlangs mensen toegeleid kunnen worden naar de Ketenveldnorm, levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg, de juridische kaders die daarbij ingezet kunnen worden en wat dat betekent voor de inrichting van het werkproces en de gegevensverwerking.

Beschrijving

Betreft een handreiking rondom gegevensdeling bij het includeren in- en uitvoeren van de levensloopaanpak. In de handreiking worden verschillende juridische routes geschetst waarlangs de toeleiding naar de levensloopfunctie kan lopen. Hierbij wordt uitgegaan van de situatie dat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat iemand in aanmerking komt voor- en baat zou hebben bij de levensloopfunctie.

Voor de praktijk speelt dan de vraag welke mogelijkheden er zijn om het proces naar de levensloopfunctie in gang te zetten. De handreiking onderscheidt twee hoofdsituaties: die waarin de cliënt medewerking wil verlenen aan de levensloopfunctie, en die waarin de cliënt dit niet wil. Daarnaast besteedt de handreiking aandacht aan het beroepsgeheim van de zorgverleners in het proces ketenveldnorm en bevat het een bijlage met een uitgebreide beschrijving van de relevante juridische kaders voor gegevensverwerking.

Auteur(s)

Alexandra Reijerse en Léon Sonnenschein

Organisatie

Landelijke projectteam Ketenveldnorm

Links