Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Modelconvenant jeugdgroepaanpak

07-10-2022

Dit modelconvenant regelt de mogelijkheden voor samenwerking en gegevensuitwisseling bij de aanpak van een problematische jeugdgroep. Het convenant maakt onderdeel uit van het 7-stappenmodel; een werkproces voor de integrale aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.

DIRECT DOWNLOADEN

Doelgroep

Burgemeesters, politie, jongerenwerk en het Openbaar Ministerie.

Doel

Dit convenant regelt de mogelijkheden voor samenwerking en gegevensuitwisseling bij de aanpak van een problematische jeugdgroep of jeugdnetwerk.

Beschrijving

Veel Nederlandse gemeenten werken bij de aanpak van problematische jeugdgroepen volgens het ‘7-stappenmodel’. Dit is een integrale aanpak waarbij signalen en informatie over jeugdgroepen worden uitgewisseld. Hierbij zijn primair de burgemeester, de politie, het jongerenwerk en - afhankelijk van de casuïstiek - het Openbaar Ministerie betrokken. Deze partijen brengen persoonsgegevens samen, met het doel een volledig en gezamenlijk beeld van de problematiek te krijgen, om vervolgens te beoordelen of het noodzakelijk is om bepaalde interventies in te zetten.

In het modelconvenant zijn afspraken vastgelegd voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van personen die in verband worden gebracht met problematisch groepsgedrag. Deze afspraken betreffen onder meer het doel, gezamenlijke verantwoordelijkheid, de invulling van de informatieplicht en de rechten van betrokkenen.

Ook wordt het proces beschreven hoe jongeren toe te leiden naar een lokale persoonsgerichte aanpak (PGA), het Zorg- en Veiligheidshuis, of naar het lokale team voor passende hulp en/of ondersteuning.

Het modelconvenant dient als leidraad en kan op onderdelen worden aangepast.

Organisatie

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid stelde dit modelconvenant op in samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Links