Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Handreiking voor gemeenten voor online onderzoek bij het handhaven van de openbare orde

26-10-2023

Deze handreiking biedt een stappenplan om te beoordelen of het nodig is online onderzoek te doen om bepaalde openbare orde bevoegdheden in te kunnen zetten, of indien daarover nog geen duidelijkheid bestaat, om een algemeen beeld te kunnen vormen van een (dreigende) openbare orde verstoring.

DIRECT DOWNLOADEN

Beschrijving

In de handreiking staat wat wel en niet is toegestaan en wanneer een nadere afweging door de gemeente nodig is bij het doen van online onderzoek. Deze zorgt voor meer eenduidigheid in de gemeentelijke werkwijze. Daarnaast stimuleert de handreiking gemeenten om actief met hun privacy-organisatie aan de slag te gaan. En vergroot het document bewustwording over de balans tussen het bewaken van de openbare orde en veiligheid en de privacy van inwoners.

Hoofdlijnen juridisch kader
Gemeenten hebben geen expliciete wettelijke grondslag om persoonsgegevens te verwerken in het kader van online onderzoek. Op basis van onder meer nationale jurisprudentie en Europese uitspraken kan worden geconcludeerd dat de relevante wetsartikelen ten aanzien van de handhaving van openbare orde en veiligheid tot op zekere hoogte als grondslag kunnen dienen om persoonsgegevens door middel van online onderzoek in publiek toegankelijke bronnen te verwerken.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Er moet een aanleiding zijn, gelegen in een concrete ordeverstoring of dreiging daarvan.
  • Er moet noodzaak bestaan om die specifieke persoonsgegevens te verwerken (proportionaliteit, subsidiariteit).
  • De gebruikte grondslag moet de inbreuk die gemaakt wordt op grondrechten kunnen rechtvaardigen.
  • Ook moet aan de (andere) AVG-beginselen worden voldaan.

Zelf afweging maken
Gemeenten kunnen zelf de afweging maken of zij in bepaalde gevallen online onderzoek verrichten. Indien ze daarvoor kiezen, kunnen ze vanaf nu de handreiking toepassen. Ze kunnen hiervoor nu het stappenplan uit de handreiking toepassen.

Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Links