Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme

De handleiding geeft de procesbeschrijving voor de aanpak van het voorkomen van radicalisering en extremisme en het verwerken van persoonsgegevens rondom dit thema. Het is bedoeld voor gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie en ketenpartners.

De handreiking is onderdeel van het landelijk modelconvenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme.

DIRECT DOWNLOADEN

Doelgroep

De doelgroep van het document betreft beleidsmedewerkers bij gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie en ketenpartners die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de persoonsgerichte aanpak bij radicalisering en extremisme, en het opstellen van handvatten voor uitvoerenden.

Doel

Handvatten bieden om de werkwijze rond de persoonsgerichte aanpak ter voorkoming van radicalisering extremisme in te richten en te komen tot een rechtmatige en zorgvuldige gegevensverwerking, in lijn met het landelijk modelconvenant.

Beschrijving

De handleiding bevat een schematische weergave van het werkproces van de persoonsgerichte aanpak en een uitwerking van de processtappen, met per processtap de volgende onderwerpen:

  1. Stroomschema: de beslismomenten die doorlopen dienen te worden.
  2. Rollen: de rollen van de weegploeg, het casusoverleg en de uitvoerder.
  3. Beslissingen: per beslismoment een toelichting op de keuze-opties.
  4. Randvoorwaarden: een beschrijving van de randvoorwaarden waaraan dient te worden voldaan, zodat de aanpak in lijn is met het Modelconvenant.

Auteur(s)

Deze handleiding is ontwikkeld door het ministerie en Justitie en Veiligheid, in samenspraak tussen de NCTV, de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de G4, de Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering Nederland. Zij zijn hierbij ondersteund door het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

Organisatie

NCTV

Links